Servicevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Scrum Revolutie
E-mail: info@scrumrevolution.com
Website: www.scrumrevolution.com

Definities

 1. Scrum Revolutie: Scrum Revolution, opgericht in Nederland, Kamer van Koophandel nr. n.v.t.
 2. Klant: de partij waarmee Scrum Revolution een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Scrum Revolution en klant samen.
 4. Consument: een klant die een individu is en voor privédoeleinden handelt.
  Toepasselijkheid
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Scrum Revolution.
 6. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
  Prijzen
 8. Alle door Scrum Revolution gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 9. Scrum Revolution is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 10. De partijen komen een totaalprijs overeen voor een dienst geleverd door Scrum Revolution. Dit is altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen waarvan niet kan worden afgeweken.
 11. Alle prijzen door Scrum Revolution kunnen worden weergegeven in lokale valuta

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet het volledige bedrag aan Scrum Revolution hebben betaald voordat de levering van de producten en diensten begint.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Scrum Revolution de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 3. Scrum Revolution behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
  Gevolgen van te late betaling
 4. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Scrum Revolution gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen voor niet-commerciële transacties vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 5. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Scrum Revolution.
 6. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Scrum Revolution haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Scrum Revolution op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Scrum Revolution, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan Scrum Revolution te betalen.

Opschorting van verplichtingen door de klant

 1. De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst op te schorten.
 2. De klant ziet af van het recht op terugbetaling van betaalde diensten van Scrum Revolution vanwege de aard van de diensten.

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Scrum Revolution te vereffenen met enige vordering op Scrum Revolution.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich om de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, explosie- en waterschade en diefstal:
  – geleverde goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  – goederen die eigendom zijn van Scrum Revolution en die aanwezig zijn op het terrein van de klant
  – goederen die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud
 2. Op het eerste verzoek van Scrum Revolution geeft de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.
  Garantie
  Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan waarin diensten zijn opgenomen, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Scrum Revolution, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Scrum Revolution voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Scrum Revolution heeft het recht de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke instemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Scrum Revolution op tijd kan beginnen met de implementatie van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Scrum Revolution tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende meerkosten en/of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.
  Informatieplicht van de klant
 6. De klant zal alle informatie, gegevens en documenten die van belang zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen aan Scrum Revolution.
 7. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 8. Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal Scrum Revolution de relevante documenten retourneren.
 9. Indien de klant de door Scrum Revolution in redelijkheid verlangde informatie, gegevens of documenten niet tijdig en deugdelijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
  Duur van de serviceovereenkomst
 10. De overeenkomst tussen Scrum Revolution en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 11. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand(en), of indien een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand waardoor de overeenkomst aan het einde van de bepaalde duur eindigt.
 12. Als de partijen een termijn zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit nooit een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant Scrum Revolution een schriftelijke redelijke termijn te geven om de werkzaamheden te beëindigen, alvorens hij de overeenkomst kan beëindigen of schadevergoeding kan vorderen.
  Intellectueel eigendom
 13. Scrum Revolution behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, model- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatiedragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 14. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scrum Revolution de intellectuele eigendomsrechten te (doen) kopiëren, aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te gebruiken.
  Vertrouwelijkheid
 15. De klant houdt alle informatie die hij ontvangt (in welke vorm dan ook) van Scrum Revolution vertrouwelijk.
 16. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Scrum Revolution waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan Scrum Revolution schade kan berokkenen.
 17. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
 18. De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel is niet van toepassing op informatie:
  – die al openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar werd zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  – die door de klant openbaar wordt gemaakt als gevolg van een wettelijke verplichting
 19. De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
  Sancties
 20. Indien de klant in strijd handelt met de artikelen van deze algemene voorwaarden inzake geheimhouding of intellectuele eigendom, dan verbeurt hij ten behoeve van Scrum Revolution een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 indien de klant een consument is en € 5.000 indien de klant een bedrijf is, voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
 21. Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
 22. Het verbeuren van de boete als bedoeld in het eerste lid van dit artikel laat onverlet de overige rechten van Scrum Revolution waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
  Schadeloosstelling

De klant vrijwaart Scrum Revolution voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Scrum Revolution geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant moet een product of dienst van Scrum Revolution zo snel mogelijk onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Scrum Revolution daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen, in kennis te stellen.
 3. Consumenten moeten Scrum Revolution hiervan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Scrum Revolution adequaat kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Als een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Scrum Revolution gedwongen wordt ander werk te doen dan is afgesproken.
  Opzeggen
 7. De klant dient Scrum Revolution schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Scrum Revolution daadwerkelijk (op tijd) bereikt.
  Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien Scrum Revolution met meerdere afnemers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan Scrum Revolution verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Scrum Revolutie

 1. Scrum Revolution is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien Scrum Revolution aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Scrum Revolution is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Scrum Revolution aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
  Vervaldatum

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Scrum Revolution vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen van artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Scrum Revolution toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of omdat zij van ondergeschikte betekenis is, ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door Scrum Revolution blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Scrum Revolution in verzuim is.
 3. Scrum Revolution is gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien er omstandigheden zijn die Scrum Revolution goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.
  Overmacht
 4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Scrum Revolution in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Scrum Revolution worden toegerekend in een van de wil van Scrum Revolution onafhankelijke situatie, waarin de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waarin de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Scrum Revolution kan worden verlangd.
 5. De overmachtsituatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 is ook van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 6. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Scrum Revolution één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Scrum Revolution daaraan kan voldoen.
 7. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 8. Scrum Revolution is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.
  Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Scrum Revolution is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke veranderingen worden door Scrum Revolution zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.
  Overdracht van rechten
 5. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Scrum Revolution niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scrum Revolution.
 6. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 (2) Burgerlijk Wetboek.
  Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
 7. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
 8. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Scrum Revolution in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden over dat onderwerp.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 9. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 10. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Scrum Revolution is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  Naamsvermelding

Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van een document van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Opgesteld op 21 juli 2023.